POLITYKA PRYWATNOŚCI RIGP

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, zwana dalej RIGP, jako Administrator Danych Osobowych, przedstawia poniżej zasady, na których przetwarza dane osobowe zbierane w ramach swojej działalności, w tym dane użytkowników serwisów internetowych prowadzonych przez RIGP.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z RIGP za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rigp.pl.
 2. RIGP przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 3. RIGP przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:
 4. wysyłka newslettera: dane osobowe (adres e-mail) są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przy wypełnieniu formularza zapisu na newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 5. korespondencja, komunikacja: dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przesyłane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail są przetwarzane w celu komunikacji z osobami, które chcą się skontaktować z RIGP (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 6. obsługa członków RIGP/kandydatów na członków RIGP: dane osobowe członków/kandydatów na członków RIGP są przetwarzane w celu obsługi spraw członkowskich, prowadzenia konta członkowskiego na stronie internetowej, czyli w celu zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej członkostwa w RIGP (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
 7. współpraca ze specjalistami, ekspertami RIGP: dane osobowe specjalistów lub ekspertów współpracujących z RIGP są przetwarzane na podstawie zgody zainteresowanych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) lub w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).
 8. obsługa wydarzeń organizowanych przez RIGP: dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o udział w wydarzeniach organizowanych przez RIGP (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
 9. obsługa uczestników projektów/kandydatów projektów realizowanych przez RIGP: dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów o udział w projektach realizowanych przez RIGP (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
 10. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa: dane kontrahentów, współpracowników RIGP mogą być przetwarzane w celach realizacji obowiązków prawnych, tj. w szczególności podatkowych, rachunkowych, itp. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. c RODO)
 11. działania marketingowe i polepszanie usług: pliki cookies i dane użytkowników serwisów internetowych (dane statystyczne takie jak m.in. czas korzystania ze strony) są przetwarzane w celu poprawy jakości strony i usług świadczonych przez RIGP, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RIGP (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 12. Jeżeli RIGP przetwarza Państwa dane, to przysługują Państwu następujące prawa::
 13. Dostęp do danych osobowych (w każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do RIGP z zapytaniem, czy i jakie Państwa dane są przetwarzane),
 14. Sprostowanie danych osobowych (jeżeli dane, które RIGP przetwarza, są nieprawidłowe),
 15. Usunięcie danych osobowych (RODO określa sytuacje, w których mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, a RIGP ma obowiązek niezwłocznie takie żądanie spełnić; dotyczy to m.in. sytuacji gdy: (A) Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane; (B) cofnęli Państwo wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych; (C) zgłosili Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych; (D) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem),
 16. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu),
 17. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub na podstawie umowy (pod warunkiem, że są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany),
 18. Sprzeciw wobec przetwarzania danych (tylko jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes RIGP),
 19. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli RIGP przetwarza dane właśnie na tej podstawie (czyli np. na wysyłkę newslettera). Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce wcześniej, tj. przed jej cofnięciem.
 20. Skarga do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez RIGP danych osobowych, narusza RODO.
 21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może jednak uniemożliwić skorzystanie z usług/współpracy, do której podanie określonych danych jest niezbędne.
 22. RIGP przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, w których określone dane są przetwarzane:
 23. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody lub do czasu likwidacji usługi, w związku z którą zgoda została udzielona (np. usługi newslettera),
 24. Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z Państwa członkostwem w RIGP, będą przetwarzane przez okres do 3 lat od czasu zakończenia Państwa członkostwa w RIGP, a dane wprowadzone do konta na stronie internetowej- do czasu likwidacji tego konta,
 25. Dane osobowe przetwarzane na podstawie umów będą przetwarzane przez okres obowiązywania umów i przez 6 lat od daty ich rozwiązania.
 26. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez RIGP są:
 27. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy są przekazywane pracownikom, współpracownikom i podmiotom współpracującym z RIGP,
 28. dane osobowe uczestników projektów realizowanych przez RIGP są przekazywane instytucjom, które udzielają dofinansowania tych projektów,
 29. Newsletter jest rozsyłany za pośrednictwem platformy internetowej MailChimp (USA), więc dane będą zapisane w bazie systemu MailChimp i przechowywane na serwerze znajdującym się w USA z zachowaniem poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO.
 30. Dane przetwarzane w systemach informatycznych mogą być przekazane do podmiotów przetwarzających dane poza terytorium Unii Europejskiej (Google, Facebook. Microsoft Coroporation)
 31. RIGP nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. RIGP nie stosuje profilowania.
 1. Serwisy internetowe RIGP używają plików „cookies” (czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na urządzeniu użytkownika serwisu), o czym użytkownicy tych serwisów są informowani po włączeniu strony. Korzystanie z tych plików odbywa się na następujących zasadach:
 1. Przetwarzanie danych zapisanych w cookies odbywa się na podstawie akceptacji wyrażonej przez użytkownika po włączeniu strony internetowej.
 2. Pliki Cookies mogą być odczytywane przez RIGP, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług RIGP korzysta (np. Facebooka, Google’a), a które to podmioty przetwarzają te informacje na własnych zasadach.
 3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, adresowych lub innych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa usług, polepszenie wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka).
 5. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki we własnym urządzeniu.

 

 

RIGP PRIVACY POLICY

 

The Regional Chamber of Commerce of Pomerania, hereinafter referred to as RIGP as the Personal Data Administrator, presents below the rules on which it processes personal data collected as part of its activities, including data of users of websites operated by RIGP.

 

 1. In all matters related to the processing of personal data, you can contact RIGP by e-mail: biuro@rigp.pl.
 2. RIGP processes personal data under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter: GDPR.
 3. RIGP processes personal data for the following purposes and on the following grounds:
 4. sending the newsletter: personal data (e-mail address) are processed on the basis of the consent expressed when completing the subscription form for the newsletter (the basis for processing is Article 6 (1) (a) of the GDPR),
 5. correspondence, communication: personal data (name and surname, e-mail address, telephone number) sent by the contact form on the website or by e-mail are processed in order to communicate with people who want to contact RIGP (the basis for processing is art.6 par.1 point f GDPR).
 6. services for RIGP members / candidates for RIGP members: personal data of members /candidates for RIGP members are processed in order to handle membership matters, provide a member account on the website, i.e. in order to conclude and perform a contract regarding membership in RIGP (the basis for processing is Art. 6 (1) (b) of the GDPR)
 7. cooperation with specialists, RIGP experts: personal data of specialists or experts cooperating with RIGP are processed on the basis of the consent of the interested parties (the basis for processing is Article 6 (1) (a) of the GDPR) or for the purpose of concluding and implementing a cooperation agreement (the basis for processing is Article 6 (1) (b) of the GDPR).
 8. handling events organized by RIGP: personal data are processed in order to conclude and perform the contract for participation in events organized by RIGP (the basis for processing is Article 6 (1) (b) of the GDPR)
 9. services for project participants / project candidates implemented by RIGP: personal data are processed for the purpose of concluding and implementing contracts for participation in projects implemented by RIGP (the basis for processing is Article 6 (1) (b) of the GDPR)
 10. fulfillment of obligations under the law: data of contractors, RIGP associates may be processed for the purpose of fulfilling legal obligations, i.e. in particular tax, accounting, etc. (the basis for processing is Article 6 (1) (c) of the GDPR)
 11. marketing activities and improving services: cookies and data of website users (statistical data such as the time of using the website) are processed in order to improve the quality of the website and services provided by RIGP, i.e. to implement a legitimate interest RIGP (the basis for processing is Article 6 (1) (f) of the GDPR).

 

 1. If RIGP processes your data, you have the following rights:
 2. Access to personal data (you can contact RIGP at any time to ask if and what kind of your data is being processed),
 3. Correction of personal data (if the data processed by RIGP is incorrect),
 4. Deletion of personal data (GDPR specifies situations in which you may request the deletion of personal data, and RIGP is obliged to immediately comply with such request; this applies, among others, when: (A) your personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected, (B) you have withdrawn your prior consent to the processing of personal data, (C) you have claimed an effective objection to the processing of data, (D) the data is processed unlawfully),
 5. Limitation of the processing of personal data (in the event of questioning the correctness of data and the legality or necessity of their processing and raising an objection),
 6. Transfer of personal data processed on the basis of consent or on the basis of a contract (provided that they are processed in an automated manner),
 7. Objection to data processing (only if the data is processed on the basis of the legitimate interest of RIGP),
 8. Withdrawal of consent to the processing of personal data, if RIGP processes data on this basis (e.g. for the sending of a newsletter). Withdrawal of consent, however, will not affect the lawfulness of the processing that took place earlier, i.e. before its withdrawal.
 9. Complaint to the President of the Personal Data Protection Office – if you believe that the processing of personal data by RIGP violates the GDPR.
 10. It is not necessary to provide personal data. However, failure to provide personal data may make it impossible to use the services / cooperation for which the provision of certain data is necessary.
 11. RIGP processes personal data for the period necessary to achieve the purposes for which certain data are processed:
 12. Personal data processed on the basis of consent will be processed until the consent is withdrawn or until the service for which the consent was given is liquidated (e.g. newsletter services),
 13. Personal data processed in connection with your membership in RIGP will be processed for a period of up to 3 years from the end of this membership in the RIGP, and the data entered into the account on the website – until the account is deleted,
 14. Personal data processed on the basis of contracts will be processed for the duration of the contracts and for 6 years from the date of their termination.
 15. The recipients of personal data processed by RIGP are:
 16. data processed in order to conclude and perform the contract are transferred to employees, associates and entities cooperating with RIGP,
 17. personal data of participants of projects implemented by RIGP are transferred to the institutions that grant funding for these projects,
 18. the newsletter is sent via the MailChimp (USA) internet platform, so the data will be saved in the MailChimp system database and stored on a server located in the USA, maintaining the level of data protection required by the GDPR.
 19. data processed in IT systems may be transferred to data processors outside the territory of the European Union (Google, Facebook. Microsoft Coroporation)
 20. RIGP does not make any automated decisions. RIGP does not use profiling.
 21. RIGP websites use „cookies” (which are short text informations saved on the website user’s device), about which users of these websites are informed after switching on the website. The use of these files takes place on the following principles:
  1. The processing of data stored in cookies is based on the acceptance expressed by the user after switching on the website.
  2. Cookies can be read by RIGP, as well as by systems belonging to other entities whose services RIGP uses (e.g. Facebook, Google), and which entities process this information on their own terms.
  3. Cookies do not allow the collection of any personal data, address or other confidential information from the user’s device.
  4. Cookies are used for purposes such as: ensuring the security of services, improving website performance, registering visits for marketing and statistical purposes, using social functions, supporting website personalization (e.g. saving language settings).
  5. By default, web browsers allow the use of cookies on the device. Each user can change browser settings on their own device.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij